Nihad Awad: ISIS není jen neislámská, je protiislámská

2
Nihad Awad: ISIS není jen neislámská, je protiislámská

Nihad Awad je národní výkonný ředitel Rady pro americko-islámské vztahy (CAIR), největší muslimské advokátské organizace v USA.

Pokud chceme zastavit ISIS, musíme jí upřít jakékoli nároky tvrdit, že reprezentuje islám a nechat vyschnout zdroje podněcující nespravedlnost, tvrdí v komentáři pro časopis TIME Nihad Awad, předseda Rady pro americko-islámské vztahy (CAIR), přední organizace amerických muslimů.

Navzdory nepřístojnosti a zneužívání označení „islámský stát“ není ISIS ničím více, nežli gangem kriminálníků, který se přisává na všemi ctěné principy islámu jako pijavice. Využívá kontraproduktivních západních politik a do svých řad přitahuje zoufalé lidi, účelově zneužívá křivdy přítomné v muslimském světě jako kouřovou clonu, jíž přikrývá svou vlastní krutost.

Když ISIS na své vlajce používá islámské vyznání víry, tedy šahádu, a pečeť Proroka Muhammeda (mír a požehnání s ním) doslova – a falešně, se hlásí k tomu, že pozvedne prapor islámu. Když ISIS hlásá, že ustavuje chalífát, což je historický termín, který mají v úctě muslimové po celém světě, činí tak proto, aby pobláznila ty, kteří nezažili nic jiného, nežli křivdu a nespravedlnost a aby tito začali věřit, že bývalá sláva bude znovu nastolena.

Naneštěstí media, političtí analytici a veřejní činitelé, vlastně my všichni, jsme nechtěnými účastníky PR kampaně ISIS a reklamy její značky. Pokaždé, když ISIS označujeme za islámský stát, pokaždé, když její stoupence označujeme za džihádisty, nebo jakkoli podobně, vždy jim takto garantujeme jejich náboženskou legitimitu, po které tak zoufale prahnou. Zároveň s touto propagací jejich značky se tak účastníme na špinění obrazu islámu a pokračující marginalizaci drtivé většiny muslimů, kteří jsou vrcholně zhnuseni neislámskými skutky této formace.

Islám extremizmus v podání ISIS zakazuje

Islám zakazuje právě takový extremizmus, jaký představuje ISIS. Nedílnou součástí víry je uměřenost.

Korán, nejzákladnější náboženský text islámu, jasně říká: „A takto jsme vás učinili obcí vzdálenou krajností, abyste byli svědky (tj. příklady svého života) před lidmi“ (Vznešený Korán, 2:143).

Korán také říká: „Vy, kteří věříte! Buďte vytrvalí ve spravedlnosti, svědčíte-li před Bohem, byť by to bylo i proti vám samým či rodičům anebo blízkým příbuzným a ať se jedná o bohaté či chudé, vždyť Bůh je ochráncem obojích! Nenásledujte tedy vášně své před spravedlností! A jestliže ji zkřivíte anebo od ní uhnete, tedy Bůh je dobře zpraven o všem, co děláte.“ (Vznešený Korán, 4:135).

Džihád znamená doslova úsilí, vynaložení snahy a maximálního úsilí. Je to ústřední a velmi široký islámský koncept, zahrnující zápas proti zlým sklonům uvnitř nás samých, snahu zlepšit kvalitu života ve společnosti, stejně jako boj na bitevním poli při sebeobraně (tj. v rámci standardní armády, určené k obraně národa), anebo boj proti tyranii a útlaku.

Na jednu stranu islám povoluje legitimní sebeobranu, na stranu druhou však přísně zakazuje zabíjení těch, kteří nebojují, dokonce i v době válečného konfliktu. Bezpráví není dovoleno nikdy: „A bojujte na cestě Boží proti těm, kteří bojují proti vám, avšak nečiňte bezpráví, neboť Bůh věru nemiluje ty, kdož se bezpráví dopouštějí“ (Vznešený Korán, 2:190).

Extrémisté z řad muslimů, kteří se dopustili zločinů podobných těm, které spáchala ISIS, mají být nazýváni zločinci. Nesmíme legitimizovat jejich činy tím, že je budeme nazývat džihádisty.

ISIS již odsoudili muslimští učenci po celém světě

Americká muslimská komunita, stejně jako muslimští učenci po celém světě, odsoudili a odmítli zvrácenou ideologii ISIS a nazvali ji nikoli pouze neislámskou, ale přímo antiislámskou.

Organizace islámské spolupráce (OIC), určitá muslimská obdoba OSN, prohlásila, že ISIS „nemá s islámem nic společného“ a spáchala zločiny, „které nemožno tolerovat“.

Nihad Awad: ISIS není jen neislámská, je protiislámská

„Muslimští učenci po celém světě, odsoudili a odmítli zvrácenou ideologii ISIS a nazvali ji nikoli pouze neislámskou, ale přímo antiislámskou.“
Business Insider

Tím, že budeme ISIS upírat její náboženskou legitimitu a přetrhávat spojení mezi ní a islámskými symboly a pojmy, které všichni muslimové drží v úctě, můžeme prorazit kouřovou clonu, kterou se snaží maskovat svůj útlak a tím, že změníme svou vlastní politiku lze zamezit tomu, abychom do jejích řad hnali další trpící lidi.

V Sýrii by nebylo nic jako ISIS, pokud bychom předtím, již od roku 2011, skutečně podporovali boj zdejších obyvatel za svobodu. Jedině politické vakuum, vzniklé díky nedostatku naší podpory pro mainstreamovou opozici proti brutálnímu syrskému režimu, a konflikt, který si vyžádal přes 200 tisíc obětí na životech a miliony vnitřních uprchlíků, dal ISIS prostor ke vzniku a růstu.

ISIS lze porazit pouze podporou svobody a demokracie v regionu

Musíme podpořit mainstreamovou syrskou politickou a vojenskou opozici, která se snaží o svobodu a demokracii. Svobodná a demokratická Sýrie i celý region je to jediné, co zaručí porážku a marginalizaci skupin jako je ISIS.

Také musíme podporovat demokracii a lidská práva v Iráku, Egyptě a po celém regionu. Fanatizmus a barbarství ISIS a ostatních teroristických uskupení je živeno brutalitou represe diktatur, které jsou až přespříliš často podporovány z USA. Náboženští fanatici a politický útlak jsou si vzájemně zrcadlovým odrazem a vedou ke stejným krvavým výsledkům.

ISIS byla schopna proniknout do Iráku jen proto, že jsme až příliš dlouho podporovali vládu, která odsunula sunnitské muslimy a ostatní náboženské a etnické menšiny na úplný okraj irácké společnosti. Iráčané, kteří byli na vládních kontrolních stanovištích popravováni zastřelením jen proto, že patřili ke „špatné“ náboženské denominaci pak až pozdě zjistili, že ISIS byla ještě horší alternativou.

Pokud chceme porazit ISIS, musíme jednoznačně vyvracet všechny její teze, že reprezentuje islám a zaškrtit jí přívod frustrace, způsobený nespravedlivostí.

Záleží na našich politických vůdcích, zda vypracují srozumitelnou mezinárodní strategii, která nebude spočívat v množství bomb, které na nepřítele můžeme shodit, ale na podpoře svobody a spravedlnosti, která sama učiní přítrž řádění ISIS a jim podobných.

Komentář vyšel v časopise TIME. Mezititulky doplnila redakce.

Zdieľať

O autorovi

Nihad Awad

Nihad Awad je národní výkonný ředitel Rady pro americko-islámské vztahy (CAIR), největší muslimské lidskoprávní a advokátské organizace v USA.