SalamSK – Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku

0
Od januára 2021 do decembra 2022 realizujeme v spolupráci s Ligou za ľudské práva spoločný projekt SalamSK zameraný na potláčanie islamofóbie na Slovensku, zvyšovanie informovanosti verejnosti a podporovanie obetí nenávistných trestných činov.
Hlavným cieľom projektu je boj proti rasizmu a xenofóbii namierenej proti moslimom ako aj utečencom a migrantom žijúcim na Slovensku. Špecifickými cieľmi sú: 1) zhodnotenie aktuálneho stavu ochrany obetí nenávistných trestných činov na Slovensku a navrhnutie vhodných odporúčaní pre zlepšenie systému ich ochrany; 2) analýza prezentovania islamu a moslimov slovenskými médiami, identifikácia negatívnych stereotypov a predsudkov a ich porovnanie s reálnymi faktami; 3) poskytnutie právnej pomoci obetiam nenávistných trestných činov a posilnenie postavenia členov a členiek komunít moslimov, utečencov a migrantov; 4) osveta vo vzťahu k verejným autoritám a vzdelávanie študentov Akadémie Policajného zboru v Bratislave; 5) scitlivovanie verejnosti v danej téme.

Koordinátorom projektu je Liga za ľudské práva. Partnerom projektu je Islamská nadácia na Slovensku.

Projektové aktivity Islamskej nadácie na Slovensku:

1) Terénny výskum – zozbieranie informácií od členov a členiek moslimskej komunity na Slovensku a od utečencov a migrantov o ich skúsenosti s nenávistnými prejavmi a útokmi; celkovo 100 respondentov.

2) Zbieranie dát o prezentácii islamu a moslimov v médiách v priebehu jedného roka (2021) a ich následná analýza a spracovanie výstupu vo forme výskumného odborného článku (tzv. Research Paper). Výstup analýzy médií bude uverejnený v polovici roku 2022.

3) Brožúra „Islam a moslimovia na Slovensku: stereotypy verzus reálne fakty“ reflektujúca zistenia z terénneho aj mediálneho výskumu bude uverejnená v polovici roku 2022.

4) Špeciálne „empowerment“ stretnutia pre ženy z radov moslimiek, utečeniek a migrantiek – celkovo 12 stretnutí pre cca 150 žien. V rámci stretnutí bude identifikovaných 8 tzv. multiplikátoriek, teda aktívnych žien, ktoré budú podporovať ďalšie ženy v rámci svojej komunity.

5) „Toolkit by and for Muslim women“ – „empowerment“ pomôcka vypracovaná ženami – moslimkami pre ženy – moslimky, utečenky a migrantky. Bude predstavená v polovici roku 2022 na verejnom podujatí určenom najmä pre ženy. Následne bude zverejnená online.

6) Séria verejných diskusií „Stretnite rabína, kňaza a imáma v dialógu“ v rámci rôznych mestách Slovenska – celkovo 12 verejných diskusií v priebehu projektu pre cca 500 účastníkov z radov verejnosti.

Projektové aktivity Ligy za ľudské práva:

1) Právna analýza postavenia a ochrany obetí nenávistných trestných činov na Slovensku. Jej výstupom bude Pozičný dokument, ktorý bude okrem zistení právnej analýzy reflektovať aj zistenia z terénneho výskumu realizovaného Islamskou nadáciou. Pozičný dokument bude zverejnený v lete 2021.

2) Poskytovanie právnej pomoci obetiam nenávistných trestných činov a relevantných právnych informácií potenciálnym obetiam takýchto činov – moslimom, utečencom, žiadateľom o azyl a iným skupinám migrantov žijúcich v SR. Táto aktivita bude prebiehať priebežne celé dva roky realizácie projektu. Predpokladáme poskytnutie právneho poradenstva 80 osobám.

3) Vytvorenie informačných videí s relevantnými právnymi informáciami pre cieľovú skupinu vo viacerých jazykových mutáciách. Videá vytvoríme v prvom polroku 2021.

4) Vytvorenie siete právnikov, advokátov a MVO poskytujúcich alebo majúcich záujem poskytovať pomoc obetiam nenávistných trestných činov. V priebehu projektu budú tri stretnutia tejto siete.

5) Informačné „empowerment“ stretnutia pre členov komunít moslimov, utečencov a migrantov žijúcich na Slovensku. V priebehu projektu zrealizujeme 3 takéto stretnutia, na ktorých vyškolíme cca 40 tzv. multiplikátorov.

6) Prednášky zahraničných expertov pre študentov Akadémie Policajného zboru a príslušníkov vybraných zložiek PZ venované téme „hate crime“ a „hate speech“, islamofóbii, potláčaniu extrémizmu a jeho prejavov. Prednášky uskutočníme na jeseň 2021 a 2022, celkovo pre cca 200 účastníkov.

7) Fórum o integrácii 2022, ktoré bude venované téme tolerancie v mestách, prevencie radikalizácie a potláčaniu predsudkov voči moslimom, utečencom a migrantom na lokálnej úrovni. Predpokladáme účasť viacerých expertov zo SR aj zahraničia a cca 60 účastníkov zo štátnych inštitúcií, samospráv, MVO a z radov odbornej verejnosti.

8) Vytvorenie série 12 podcastov zameraných na tému tolerancie, akceptácie inakosti, sociálnej súdržnosti, islamofóbie, hate crime a ochrany ľudských práv, ktoré budú vysielané v priebehu roku 2022. Očakávame zásah cca 50 000 poslucháčov.

Počas celého trvania projektu budeme pravidelne zverejňovať aktuálne informácie k téme a o projektových výstupoch na webstránkach HRL a INS, ako aj na sociálnych sieťach. Plánujeme tiež jednu debatu v rádiu alebo TV.

Je možné, že kvôli pandémii Covid-19 a opatreniam s ňou súvisiacich budeme musieť preniesť viaceré diskusie a eventy do online sveta.

Trvanie projektu: 01.01.2021 – 31.12.2022

Kontaktná osoba pre projekt v rámci HRL: Katarína Fajnorová (fajnorova@hrl.sk)
Kontaktná osoba pre projekt v rámci INS: Maroš Žofčin (info@islamonline.sk)

Tento projekt je financovaný Európskou úniou v rámci programu Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020).

________________________________________________

 

SalamSK – Combating Islamophobia and supporting hate crime victims in Slovakia

As of January 2021 we have been implementing SalamSK project focused on combating Islamophobia in Slovakia, awareness raising, empowering and supporting hate crime victims. This project, implemented in cooperation with The Human Rights League, will be running until December 2022.

Overall project objective is to tackle racism and xenophobia against Muslims and other refugees/migrants in Slovakia. Specific objectives are: 1) to identify gaps in hate crime victims’ protection and create recommendations for the improvement of their protection; 2) to analyse the presentation of Islam/ Muslims in Slovak media, identify negative stereotypes/ prejudices and contrast them to real facts; 3) to provide legal support to hate crime victims, and empower community members; 4) to raise-awareness of public authorities and to train policemen; 5) to sensitise society.

The Human Rights League is a project coordinator. Islamic Foundation in Slovakia is a project partner organisation.

Project activities of Islamic Foundation in Slovakia:

1) Field research – collecting information from members of Muslim community in Slovakia and from refugees and migrants on their experiences with hate crimes and attacks; ca. 100 respondents.

2) Collecting information on presentation of Islam and Moslims in Slovak media during the year 2021 and its subsequent analysis and presentation in the form of a Research Paper. Outcome will be published in mid-2022.

3) Brochure „Islam and Muslims in Slovakia: stereotypes vs real facts“ reflecting the findings of the field research as well as media research; published in mid-2022.

4) Special „empowerment“ sessions for Muslim, refugee and migrant women – 12 sessions for ca. 150 women. Around 8 female multipliers will be identified during these sessions that will then support other female members of their communities.

5) „Toolkit by and for Muslim women“ – „empowerment“ tool elaborated by Muslim women for Muslim, refugee and migrant women. It will be presented on a public event especially for women. It will be also available online in second half of 2022.

6) Series of public debates „Rabbi, Priest and Imam in Encounter“ taking place in different Slovak cities – 12 public debates for ca 500 participants.

HRL´s project activities:

1) Legal analysis of the status and protection of hate crime victims in Slovakia. Its outcome will be a Position Paper, which will be formulated based on the findings of the legal analysis and will also reflect the findings of the field research conducted by the Islamic Foundation. Position Paper will be published in summer 2021.

2) Provision of legal aid to hate crime victims and relevant legal information to potential victims of these crimes – muslims, refugees, asylum seekers and other targeted groups of migrants living in Slovakia. This activity will be running continuously both years of project implementation. We expect approx. 80 recipients of legal aid.

3) Preparation of the information videos with relevant legal information for the target group in different language mutations. Videos will be created in first half of 2021.

4) Creation of the network of lawyers, attorneys and NGOs providing or interested in the provision of legal aid to victims of hate crimes. There will be 3 network meetings during the project.

5) Information „empowerment“ meetings for members of communities of Muslims, refugees and migrants living in Slovakia. There will be 3 such meetings for approx. 40 multipliers.

6) Trainings with the participation of foreign experts for the students of Police Academy in Bratislava and for members of selected units of Police force, dedicated to the topics of hate crime, hate speech, Islamophobia, preventing and combating extremism. Lectures will be organised in autumn months of 2021 and 2022, for approx. 200 participants.

7) Forum on Integration 2022, will be dedicated to the topics of tolerance in cities, prevention of radicalisation and combating prejudices against Muslims, refugees and migrants at local level. We foresee several experts from Slovakia and abroad and approx. 60 participants from state institutions, local authorities/ cities, NGOs and experts.

8) Series of 12 podcasts promoting tolerance, acceptance of diversity, social cohesion, protection of human rights, and combating Islamophobia and hate crime. Podcasts will be broadcasted in 2022. We hope to reach ca. 50 000 listeners.

We will be posting information on the topic and relevant project events and outcomes on websites of HRL and IFS, as well as on social media. We also plan one debate in radio or TV.

Due to Covid-19 pandemic and related measures it is possible that we will be forced to move some events into the online world.

Project duration: 01/01/2021 – 31/12/2022

Contact person for the project in HRL: Katarína Fajnorová (fajnorova@hrl.sk)
Contact person for the project in IFS: Maroš Žofčin (info@islamonline.sk)

This project is funded by the European Union´s Rights, Equality and Citizenship Programme (2014 – 2020).

Foto: fauxels na Pexels
Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply