Kto sú tí odvedľa?

Islamská nadácia na Slovensku zahájila implementáciu nového projektu s výstižným názvom „Tí odvedľa“. Ambíciou projektu je odstrániť neviditeľné nálepky, ktoré determinujú naše zmýšľanie aj konanie, cez dvere dokorán otvorené! Je postavený na stratégii win-win pre všetkých zainteresovaných. Prostredníctvom intenzívnej vzdelávacej kampane a iniciovania dialógu medzi vybranými skupinami obyvateľov podporíme pozitívne a kooperačné interakcie, porozumenie a rešpekt, zvyšujúc rozmanitosť a rešpekt voči demokracii, slobode a ľudským právam. Prepojíme sily a znalosti za účelom dosahovania šľachetných cieľov – proti nenávisti. Pridajte sa tiež!

Ďalšie informácie o tomto projekte nájdete v našej tlačovej správe.

Publikované články k projektu


Projekt „Tí odvedľa“ je podporený z programu ACF - Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.