Kto sú tí odvedľa?!

0

Islamská nadácia na Slovensku zahájila implementáciu nového projektu s výstižným názvom „Tí odvedľa“. Ambíciou projektu je odstrániť neviditeľné nálepky, ktoré determinujú naše zmýšľanie aj konanie, cez dvere dokorán otvorené! Je postavený na stratégii win-win pre všetkých zainteresovaných. Prostredníctvom intenzívnej vzdelávacej kampane a iniciovania dialógu medzi vybranými skupinami obyvateľov podporíme pozitívne a kooperačné interakcie, porozumenie a rešpekt, zvyšujúc rozmanitosť a rešpekt voči demokracii, slobode a ľudským právam. Prepojíme sily a znalosti za účelom dosahovania šľachetných cieľov – proti nenávisti. Pridajte sa tiež!

Formát projektu je na Slovensku celkom nový – autentická orientálna obývačka s umeleckými artefaktmi, prepojí relevantných aktérov, generácie, kultúry a vierovyznania. Koncentrácia a obsah aktivít rozvinie konštruktívny dialóg o obavách, predsudkoch, príčinách a dopadoch neznášanlivosti cez pozitívne príklady a prínosy „cudzích“ medzi nami. Vzdelávanie zážitkom podporí kreatívne a kritické myslenie v kontraste s memorovaním v škole bez kontextu a vlastnú sebareflexiu. Projektové aktivity sú určené na potláčanie nenávistných prejavov a predsudkov, najmä voči moslimom a moslimkám.

Internet je najrýchlejším a najrozšírenejším miestom pre informácie i dezinformácie a šírenie nenávisti. Z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť čiastočný protipól šírením faktov a kontextu v online priestore cez krátke videá v prospech rozmanitosti a kohézie. Prvé budú dostupné čoskoro!

Naše poďakovanie patrí grantovému programu zameraného na posilnenie občianskej spoločnosti, podporu aktívneho občianstva a zlepšenia postavenia zraniteľných skupín na Slovensku Active Citizens Fund, sekcii Ľudské práva.

Projekt „Tí odvedľa“ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Titulná fotografia: Simon Berger, Pixabay

Share.

IslamOnline.sk informuje o aktuálnom spoločenskom a politickom dianí. Zameriava sa predovšetkým na témy, ktorým nie je v domácom spravodajstve venovaná dostatočná pozornosť, prípadne sú dostupné informácie skresľujúce či jednostranné.

Leave A Reply