Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávisti

Od januára 2021 do decembra 2022 realizujeme v spolupráci s Ligou za ľudské práva spoločný projekt SalamSK zameraný na potláčanie islamofóbie na Slovensku, zvyšovanie informovanosti verejnosti a podporovanie obetí nenávistných trestných činov.

Hlavným cieľom projektu je boj proti rasizmu a xenofóbii namierenej proti moslimom ako aj utečencom a migrantom žijúcim na Slovensku. Koordinátorom projektu je Liga za ľudské práva. Partnerom projektu je Islamská nadácia na Slovensku.

Prečítajte si viac v našej úvodnej správe, kde zhŕňame všetky aktivity a ciele projektu SalamSK.


Štúdia: Mediálny obraz islamu a moslimov na Slovensku

Predmetom záujmu predkladanej publikácie je práve analýza mediálneho priestoru a jeho dopadu na spoločenskú diskusiu o moslimoch a islame. Analýzu mediálnych správ sme uskutočnili metódou hĺbkovej obsahovej analýzy, ktorú považujeme za metódu s najväčšou výpovednou hodnotou, najmä vďaka spôsobu zarámcovania problematiky samotnými médiami. 

Dokument je k dispozícii na stiahnutie na odkaze nižšie. Kvôli sťažnostiam fotobanky však uvádzame len verziu bez samotných obrázkov.

Na stiahnutie:
Mediálny obraz islamu a moslimov na Slovensku (PDF)
Tlačová správa k vydaniu dokumentu v slovenskom jazyku
Press release in english language


Publikovanie výsledkov v zborníku

Pokým pri výročných správach uvádzame iba prípady za príslušný rok, v tomto výskume respondenti mohli uviesť prípady, ktoré sa stali kedykoľvek, či už v blízkej alebo dávnejšej minulosti. Cieľom bolo detailne zozbierať relevantné konkrétne prípady, ktoré poslúžia ako východiskový a argumentačný bod pre ďalšiu intervenciu, ako aj samotné zviditeľnenie tejto problematiky.

Štúdia sumarizujúca naše výstupy je súčasťou publikácie Súčasné migrácie a ich reflexia v spoločenskom vedomí, ktorú vydala Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. 

Na stiahnutie:
Mapovanie nenávisti a islamofóbie v slovenskej spoločnosti, Zuzana Hasna – Maroš Žofčin


 


Príspevky na sociálnych sieťach

Stereotyp: Islam nepatrí na územie Slovenska
Stereotyp: Moslimovia netolerujú iných veriacich
Stereotyp: Moslimovia veria v iného Boha
Stereotyp: Moslimky nosia šatku z donútenia
Stereotyp: Všetci moslimovia sú Arabi
Pripomienka medzinárodného dňa za odstránenie násilia páchaného na ženách
Aké je to pôsobiť na migračnom úrade? Upútavka na záznam z diskusie
Fotografie z prednášky a diskusie na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre

Videokomentáre
Aké pocity má katolícky kňaz po útoku na Zámockej?
Ako vnímajú slovenskí moslimovia útok teroristu na Zámockej?
Aké pocity má židovský rabín Miša Kapustin 2 týždne po útoku na Zámockej?
Zažívajú Židia na Slovensku antisemitizmus ešte aj dnes?
Stretávajú sa moslimovia na Slovensku s prejavmi nenávisti?
Stretávajú sa malé kresťanské komunity s prejavmi nenávisti?
Môžu sa aj katolíci na Slovensku stretnúť s prejavmi nenávisti?
Katolíci tvoria na Slovensku väčšinu. Znamená to, že nemajú žiadne problémy?
Ako sa na katolíckom Slovensku žije malej kresťanskej komunite?
Ako sa žije židom na Slovensku?
Ako sa žije moslimom na Slovensku?
Prečo sa stretol imám, rabín a kňaz?
Čo hovoria kňaz, kazateľ, rabín a imám na to, ako sa na Slovensku vyučuje náboženstvo?
Prečo v medzináboženských diskusiách nemávame zástupcu ateistov?


Prieskum: Monitorovanie islamofóbie na Slovensku

Zozbierali sme 127 plne vyplnených dotazníov od 72 žien a 55 mužov. Hlavné zistenia sú:

Výstupy z prieskumu boli prezentované popri sociálnych sieťach v dvoch celoštátnych televíziách – súkromnej TV JOJ a verejnoprávnej RTVS.


Diskusia s predstaviteľmi Migračného úradu na Slovensku

Práca Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je, aj v kontexte aktuálnych udalostí na Ukrajine, mimoriadne významná. V čom spočíva ich poslanie a obsahová náplň, vrátane konkrétnych príbehov, priblížili najpovolanejšie osoby: riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský, hlavná štátna radkyňa Amra Sarajlic a riaditeľka Odboru migrácie a integrácie Petra Achbergerová. Odborná diskusia sa uskutočnila v priestoroch Islamskej nadácie na Slovensku, týždeň pred inváziou na Ukrajinu.


Projekt s názvom Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku realizuje Islamská nadácia na Slovensku v spolupráci s Ligou za ľudské práva. Projekt je spolufinancovaný z Programu Európskej únie pre Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020).