Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávisti

Od januára 2021 do decembra 2022 realizujeme v spolupráci s Ligou za ľudské práva spoločný projekt SalamSK zameraný na potláčanie islamofóbie na Slovensku, zvyšovanie informovanosti verejnosti a podporovanie obetí nenávistných trestných činov.

Hlavným cieľom projektu je boj proti rasizmu a xenofóbii namierenej proti moslimom ako aj utečencom a migrantom žijúcim na Slovensku. Koordinátorom projektu je Liga za ľudské práva. Partnerom projektu je Islamská nadácia na Slovensku.

Prečítajte si viac v našej úvodnej správe, kde zhŕňame všetky aktivity a ciele projektu SalamSK.


Štúdia: Mediálny obraz islamu a moslimov na Slovensku

Predmetom záujmu predkladanej publikácie je práve analýza mediálneho priestoru a jeho dopadu na spoločenskú diskusiu o moslimoch a islame.

Analýzu mediálnych správ sme uskutočnili metódou hĺbkovej obsahovej analýzy, ktorú považujeme za metódu s najväčšou výpovednou hodnotou, najmä vďaka spôsobu zarámcovania problematiky samotnými médiami.

Na stiahnutie:
Tlačová správa k vydaniu dokumentu v slovenskom jazyku.
Press release in english language.


Publikovanie výsledkov v zborníku

Pokým pri výročných správach uvádzame iba prípady za príslušný rok, v tomto výskume respondenti mohli uviesť prípady, ktoré sa stali kedykoľvek, či už v blízkej alebo dávnejšej minulosti. Cieľom bolo detailne zozbierať relevantné konkrétne prípady, ktoré poslúžia ako východiskový a argumentačný bod pre ďalšiu intervenciu, ako aj samotné zviditeľnenie tejto problematiky.

Štúdia sumarizujúca naše výstupy je súčasťou publikácie Súčasné migrácie a ich reflexia v spoločenskom vedomí, ktorú vydala Univerzita Konštantína filozofa v Nitre. 

Na stiahnutie:
Mapovanie nenávisti a islamofóbie v slovenskej spoločnosti, Zuzana Hasna – Maroš Žofčin


Štúdia: Re:Framing Muslims

V tejto útlej publikácii sa chceme venovať najčastejším stereotypom, ktoré produkuje mediálne a politické prostredie, stereotypom, ktoré sa stali bežnou súčasťou verejnej diskusie k téme moslimov a islamu na Slovensku. Našim cieľom je tieto zažité, avšak mylné tvrdenia a dezinformácie identifikovať, pomenovať, následne ich vysvetliť a reálne opísať. Týmto spôsobom chceme poukázať na rozdiely medzi skutočným stavom a šablónovitým vnímaním sveta islamu a moslimov. Chceme tak prispieť k narúšaniu a vyvracaniu stereotypov a predsudkov voči moslimom a islamu a zároveň inšpirovať čitateľov k hodnoteniu jednotlivcov, skupín alebo faktov, na základe vlastného racionálneho úsudku.

Na stiahnutie: Re:Framing Muslims (PDF)


Prieskum: Monitorovanie islamofóbie na Slovensku

Zozbierali sme 127 plne vyplnených dotazníov od 72 žien a 55 mužov. Hlavné zistenia sú:

Výstupy z prieskumu boli prezentované popri sociálnych sieťach v dvoch celoštátnych televíziách – súkromnej TV JOJ a verejnoprávnej RTVS.


Stretnú sa kresťan, moslim a žid...

Islamská nadácia na Slovensku sa dlhodobo zapája do medzináboženského dialógu na Slovensku. Vrámci projektu SalamSK sa v roku 2021 konalo šesť takýchto stretnutí na rôzne spoločenské témy.

 

Ďalších šesť sa bude konať v roku 2022. O všetkých plánovaných diskusiách informujeme vopred na našej facebookovej stránke.


Diskusia s predstaviteľmi Migračného úradu na Slovensku

Práca Migračného úradu Ministerstva vnútra Slovenskej republiky je, aj v kontexte aktuálnych udalostí na Ukrajine, mimoriadne významná. V čom spočíva ich poslanie a obsahová náplň, vrátane konkrétnych príbehov, priblížili najpovolanejšie osoby: riaditeľ Migračného úradu Ján Orlovský, hlavná štátna radkyňa Amra Sarajlic a riaditeľka Odboru migrácie a integrácie Petra Achbergerová. Odborná diskusia sa uskutočnila v priestoroch Islamskej nadácie na Slovensku, týždeň pred inváziou na Ukrajinu.


Projekt s názvom Bojujeme proti islamofóbii a podporujeme obete nenávistných trestných činov na Slovensku realizuje Islamská nadácia na Slovensku v spolupráci s Ligou za ľudské práva. Projekt je spolufinancovaný z Programu Európskej únie pre Práva, Rovnosť a Občianstvo (2014 – 2020).